28 Luty 2020
Nasze kierunki w roku szkolnym 2019/20

Powiększ zdjęcie


Nawigacja
Strona główna

O zespole szkół

Patron szkoły

ZSUiS - opisy zawodów

REKRUTACJA

Programy szkolne

Szkolne informacje

KURSY CKZ

Plan rozwoju ZSUiS

Z życia szkoły

OFERTA PRAKTYK

Informacje dla rodziców

Plan lekcji (.pdf)

Matura 2019 (.pdf)

Wykaz podręczników na rok szkolny 2019/2020

Egzamin maturalny i zawodowy 2019

ORE

Sukcesy uczniów

Zastępstwa

RODO


Do pobrania

Biblioteka

Pedagog

Kontakt

Galeria zdjęć

Szukaj

Inne strony

Wiadomości archiwalne

Dla nauczycieli

Informacje dla absolwentów
Pogoda
Oferta Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle
Kryteria przyjęcia do klas pierwszych ZSUiS na rok szkolny 2013/14
Kryteria przyjęcia do klas pierwszych ZSUiS na rok szkolny 2013/14

Informacja o szczegółowych kryteriach przyjęcia do klas pierwszych ZSUiS w Jaśle na rok szkolny 2013/14

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decydują następujące kryteria:

1. Spełnienie wymagań zdrowotnych, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

a) za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 100 punktów (potwierdzone stosownym zaświadczeniem);

b) Wyniki procentowe, uzyskane z egzaminu przeliczane są na punkty w następujący sposób: 1% = 1punkt. Maksymalna liczba punktów z całego egzaminu wynosi 500 tj. po 100 punktów za każdy zakres i za egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Wynik jest równy liczbie punktów procentowych uzyskanych z egzaminu podzielonych przez 5 po zaokrągleniu do liczby całkowitej.

c) za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z następujących zajęć edukacyjnych: język polski, matematyka, język obcy, fizyka – 80 punktów.
Oceny z wyżej wymienionych przedmiotów będą przeliczane na punkty według schematu:

  • celujący.................... 20 punktów
  • bardzo dobry.............. 16 punktów
  • dobry.......................... 12 punktów
  • dostateczny................ 8 punktów.

* osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum można uzyskać łącznie maksymalnie 20 punktów:
- za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 6 pkt

* finalista konkursu wojewódzkiego organizowanego przez kuratora oświaty (tytuł finalisty musi być potwierdzony stosownym zaświadczeniem wydanym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty) – 5 pkt.

  • za uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty – 8 pkt

* uzyskanie wysokiego miejsca – nagrodzonego lub określonego zwycięskim tytułem w zawodach: wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych, co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół (do 3 punktów):

  • I miejsce (tytuł laureata): – 3 punkty,
  • II miejsce (tytuł finalisty): – 2 punkty,
  • III miejsce (wyróżnienie): – 1 punkt.

* stała aktywność na rzecz innych ludzi lub środowiska szkolnego – 3 punkty.

d) W wyniku rekrutacji można uzyskać nie więcej niż 200 punktów.

e) Konkursami organizowanymi przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla gimnazjalistów, są konkursy przedmiotowe:

-        polonistyczny,

-        historyczny,

-        chemiczny,

-        biologiczny,

-        geograficzny,

-        matematyczny,

-        fizyczny,

-        języka angielskiego,

-        języka niemieckiego,

-        języka francuskiego,

-        historyczny „Drogi Polaków do Niepodległości w latach 1795 – 1989”,

-        interdyscyplinarny Konkurs Wiedzy Technicznej „sapere aude” – odważ się być madrym,

-        Konkursy tematyczne:

-        „Papież Słowianin” Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II;

-        Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”;

-        Ogólnopolski Konkurs Tematyczny „Losy Bliskich i Losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914 – 1989”;

-        Ogólnopolski Konkurs Historyczny „losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. „O niepodległość i granice Rzeczpospolitej”

-        Prac Modelowo – Konstrukcyjnych.

3. Kryteriów określonych w pkt. 2. lit. a. nie stosuje się do kandydatów zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu na podstawie odrębnych przepisów.

4. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej gimnazjum, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów, o których mowa w zasadach rekrutacji.

5. Do klas specjalnych przyjmowani są absolwenci posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

6. Ostateczny próg punktowy zostanie ustalony poprzez kolejność na liście kandydatów.

7. Absolwenci gimnazjum ubiegający się o przyjęcie do zasadniczej szkoły zawodowej dla pracowników młodocianych przyjmowani są do szkoły niezależnie od wyniku egzaminu gimnazjalnego, po załączeniu dokumentów umowy o pracę zawartej z zakładem pracy w celu przygotowania zawodowego lub zaświadczenia, że taka umowa zostanie zawarta od 1 września.

8. Do zasadniczej szkoły zawodowej młodzież załatwia praktyczną naukę zawodu we własnym zakresie. Uczniom ZSZ w zawodzie krawiec, cukiernik oraz ślusarz a także uczniom ZSZ Specjalnej w zawodzie cukiernik oraz kucharz małej gastronomii praktyczną naukę zawodu zapewnia szkoła.

9. Do oddziałów wielozawodowych przyjmowani są uczniowie we wszystkich zawodach, według klasyfikacji zawodów, którzy spełniają w/w wymagania.

Do pobrania: wesja pliku pdf 
Zarządzenie Kuratora Oświaty w Rzeszowie

e-dziennik UONET+
BIP i ePUAP
progeCAD
progeCAD.pl banner
Losowa fotografia