22 Luty 2019
Nasze kierunki w roku szkolnym 2019/20

Powiększ zdjęcie


Nawigacja
Strona główna

O zespole szkół

Patron szkoły

ZSUiS - opisy zawodów

Z życia szkoły

Programy szkolne

Szkolne informacje

KURSY ODiDZ

Plan rozwoju ZSUiS

Informacje dla gimnazjalistów

OFERTA PRAKTYK

Informacje dla rodziców

Plan lekcji (.pdf)

Matura 2018 (.pdf)

Wykaz podręczników 2018/2019

Egzamin maturalny i zawodowy 2019

ORE

Sukcesy uczniów

Zastępstwa

RODO


Do pobrania

Biblioteka

Pedagog

Kontakt

Galeria zdjęć

Szukaj

Inne strony

Wiadomości archiwalne

Dla nauczycieli

Informacje dla absolwentów
Pogoda
Oferta Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle
Szkolne informacje: Rekrutacja
1

Regulamin rekrutacji

do Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle

na rok szkolny 2019/2020

 

I Oferta edukacyjna ZSUiS w Jaśle

 

GIMNAZJALISTO!

 

Jeśli chcesz mieć dobry, poszukiwany i intratny zawód - dołącz do społeczności Zespołu Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle. U nas masz możliwość zdobycia niemal każdego, wymarzonego zawodu!

Proponujemy Ci naukę w:

TECHNIKUM w zawodach:

Obrazy: zawody_1.jpg

SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA w zawodach:

 • w branży usługowej: KRAWIEC, FRYZJER, SPRZEDAWCA
 • w branży spożywczej: CUKIERNIKPIEKARZWĘDLINIARZ
 • w branży mechanicznej: ŚLUSARZ z elementami spawania, MECHANIK PRECYZYJNY, MECHANIK-MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ, MECHANIK lub ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, LAKIERNIK, MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH, BLACHARZ,  itd.
 • w klasie wielozawodowej: każdy, nawet unikatowy zawód, np.TAPICER, FOTOGRAF, ZEGARMISTRZ, ZŁOTNIK-JUBILER, INTROLIGATOR, STOLARZ, KOWALSTWO ARTYSTYCZNE,  i wiele innych.

SZKOŁE SPECJALNEJ BRANŻOWEJ I STOPNIA w zawodach: 

Obrazy: zawody_2.jpg

Damy ci możliwość:

 • zdobycia umiejętności zawodowych w nowocześnie wyposażonych pracowniach szkolnych
 • podążania za najnowszymi trendami i technologiami
 • rozwijania swoich zainteresowań i zdolności podczas organizowanych przez szkołę warsztatów: fryzjerskich, stylizacji i wizażu, cukierniczych, carvingu
 • sprawdzenia się w konkursach i turniejach zawodowych, sportowych, artystycznych i innych
 • poznania specyfiki zawodów przez uczestnictwo w wycieczkach zawodowych
 • zaprezentowania swoich umiejętności na imprezach szkolnych, międzyszkolnych, środowiskowych
 • zdobycia nowych doświadczeń poprzez udział w różnorodnych przedsięwzięciach i projektach
 • realizowania się w działaniach wolontariatu
 • miłego spędzenia czasu podczas wycieczek i imprez szkolnych
 • kreowania własnego wizerunku i budowania poczucia własnej wartości

 

Dodatkowe atuty szkoły:

 • wysoka zdawalność egzaminów zawodowych
 • znaczące sukcesy na konkursach i olimpiadach zawodowych szczebla wojewódzkiego i ogólnopolskiego
 • wieloletnie doświadczenie we współpracy z przedsiębiorcami, uczelniami i innymi instytucjami
 • możliwość odbywania praktyk w pracowniach szkolnych dla niektórych zawodów
 • w razie potrzeby – pomoc w znalezieniu miejsca praktyki u przedsiębiorców
 • nauka w systemie jednozmianowym
 • możliwość zakwaterowania w bursie
 • dogodna lokalizacja

Obrazy: loga_1.jpg

 

Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaśle oferuje w roku szkolnym 2017/2018 następujące oddziały:

 

Technikum:

 

 • Technik technologii żywności (z elementami dietetyki)

 • Technik Usług Fryzjerskich (z elementami kosmetologii i wizażu)

 • Technik przemysłu mody - stylista i kreator mody w jednym (z elementami kosmetologii i wizażu)

 • Technik chłodnictwa i klimatyzacji

 

Szkoła Branżowa I Stopnia:

 

 • Cukiernik + wielozawodowa

 • Fryzjer + wielozawodowa

 

 Szkoła Branżowa Specjalna I Stopnia:

 

 • Cukiernik

 • Kucharz

 • Ślusarz

 

2. Liczebność klas wynosi 30 uczniów w technikum i 28 uczniów w zasadniczej szkole zawodowej.

 

3. Rejestracja kandydatów i nabór odbywa się w systemie elektronicznym V Edukacja Nabór w systemie KSEON Optivum (www.podkarpacie.edu.com.pl/kandydat).

 

4. Prowadząc rekrutację z wykorzystaniem systemu v Edukacja Nabór dane kandydatów wprowadzane są do systemu przez nich samych lub z pomocą nauczyciela w gimnazjum.

5. Wymagane dokumenty:

 • podanie wydrukowane z systemu V Edukacja Nabór (uczniowie branżowej szkoły specjalnej I stopnia oraz uczniowie spoza powiatu jasielskiego nie korzystający z systemu V Edukacja Nabór wypełniają PODANIE ),
 • oryginały świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia z egzaminu gimnazjalnego,
 • 2 fotografie (na odwrocie należy napisać imię i nazwisko oraz wybrany zawód),
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kształcenia w określonym zawodzie (skierowanie na badania oraz informacje w sekretariacie ZSUiS w Jaśle),
 • zaświadczenie z zakładu pracy o przyjęciu na praktyczną naukę zawodu dotyczy uczniów szkoły branżowej I stopnia, którzy praktyczną naukę zawodu będą odbywać w zakładzie pracy),
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (dotyczy tylko uczniów branżowej szkoły specjalnej I stopnia)

 

II Terminarz rekrutacji


1.

od 7 maja do 11 czerwca 2018 r.

Składanie przez kandydatów wniosków do wybranych szkół ponadgimnazjalnych.

2.

od 7 maja do 12 czerwca 2018 r.

Weryfikacja dostarczonych podań

3.

od 22 do 27 czerwca 2018 r.

Weryfikacja zgromadzonych w systemie danych o osiągnięciach z dokumentami dostarczonymi przez kandydatów

4.

29 czerwca 2018 r. o godz. 10.00

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danej szkoły.

5.

od 29 czerwca 2018 r. od godz. 10.00 do 6 lipca 2018 r. do godz 14.00

Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginały: świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego)

6.

9 lipca 2018 r. do godz. 10.00

Komisje rekrutacyjne podają do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

7.

9 lipca 2018 r. od godz. 10.00 do 31 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00

Aktualizacja danych. Ręczne wprowadzanie decyzji o przyjęciu w ramach rekrutacji uzupełniającej.

 

Szczegółowy harmonogram rekrutacji

 

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające (art. 20zd ustawy zmieniającej).

 

Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do 31 sierpnia 2019 r. 

 

III Sposób przeliczania punktów


Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Ustala się sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki, języka obcego i fizyki oraz wyników egzaminu gimnazjalnego, a także sposób punktowania innych osiągnięć kandydata ( art. 10 ust. 9 ustawy zmieniającej):

 

1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

 

2. Punkty za egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum – maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania

1) Wyniki procentowe, uzyskane z każdego zakresu egzaminu przeliczane są na punkty w następujący sposób 1%= 1 punkt. Maksymalna liczba punktów z całego egzaminu wynosi 500 tj. po 100 punktów za każdy zakres i za egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Wynik jest równy liczbie punktów procentowych uzyskanych z egzaminu podzielonych przez 5 po zaokrągleniu do liczby całkowitej.

2) Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych.

3. Punktów za oceny z j. polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia - maksymalnie 100 punktów możliwych do uzyskania.

1) Za oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego, fizyki na świadectwie ukończenia gimnazjum - maksymalnie 80 punktów

możliwych do uzyskania:

a) celujący 20 punktów,

b) bardzo dobry 16 punktów,

c) dobry 12 punktów,

d) dostateczny 8 punktów.

e) dopuszczający 2 punkty

2) Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 6 punktów,

3) Za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum

kandydat może uzyskać łącznie, co najwyżej 14 punktów, w tym za:

a) uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty –

5 punktów,

b) uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty - 8 punktów,

c) uzyskanie wysokiego miejsca - nagrodzonego lub określonego zwycięskim

tytułem w zawodach: wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co

najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół

do 3 punktów,

 •  I miejsce (tytuł laureata) - 3 punkty,
 • II miejsce (tytuł finalisty) - 2 punkty,
 • III miejsce (wyróżnienie) - 1 punkt.

4) Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 2 punkty.

 

5) W wyniku rekrutacji można uzyskać nie więcej niż 200 punktów.

6) Konkursami organizowanymi przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla gimnazjalistów, są konkursy przedmiotowe:

załącznik 1

załącznik 2

 

4. Do klasy specjalnej przyjmowani są absolwenci posiadający aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

5. Ostateczny próg punktowy zostanie ustalony poprzez kolejność na liście kandydatów.

6. Absolwenci gimnazjum ubiegający się o przyjęcie do branżowej szkoły I stopnia dla pracowników młodocianych przyjmowani są do szkoły po załączeniu dodatkowych dokumentów: umowy o pracę zawartej z zakładem pracy w celu przygotowania zawodowego lub zaświadczenia, że taka umowa zostanie zawarta od 1 września.

7. Do branżowej szkoły I stopnia młodzież załatwia praktyczną naukę zawodu we własnym zakresie. Uczniom branżowej szkoły I stopnia w zawodzie krawiec, cukiernik oraz ślusarz a także uczniom branżowej szkoły specjalnej I stopnia w zawodzie cukiernik, kucharz oraz ślusarz praktyczną naukę zawodu zapewnia szkoła.

8. Kandydat powinien spełniać wymagania zdrowotne związane z wybranym zawodem, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie wydane na podstawie odrębnych przepisów.

9. Do oddziałów wielozawodowych przyjmowani są uczniowie we wszystkich zawodach, według klasyfikacji zawodów, którzy spełniają w/w wymagania.IV Kryteria ex-aequo

 

1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologicznopedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. (art. 20 f ust. 3 Ustawy o systemie oświaty)

 

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na kolejnym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria:

a) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania,

b) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

c) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (z zastosowaniem skali przeliczeniowej ocen),

d) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego,

e) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego, (kryterium powinno zgodnie z rozszerzeniami programowymi lub przyjętymi kierunkami kształcenia w tworzonych oddziałach)

f) kandydaci z większą sumą punktów procentowych z zadań z zakresu matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych egzaminu gimnazjalnego

 

4. Kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, (klasę, dany etap edukacji w szkole za granicą) lub szkołę dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą, przyjmuje się na podstawie przedstawionego dyrektorowi szkoły świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, jeżeli uczeń takie posiada. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu danego ucznia do szkoły na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

 

5. Przyjmowanie cudzoziemców do szkół publicznych reguluje §2 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. Z 2010 r. Nr 57, poz. 361).

 

V Postępowanie uzupełniające

 

Po podaniu w dniu 9 lipca 2018 r. do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz listy wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach, począwszy od godziny 10.00 tego dnia do dnia 31 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00 kandydaci ubiegający się o przyjęcie do ZSUiS w Jaśle składają do dyrektora szkoły wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej w postępowaniu uzupełniającym.

Komisja rekrutacyjna w dniu 31.08.2018 r. do godziny 15.00 rozpatrzy złożone przez kandydatów wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej w postępowaniu uzupełniającym wg kryteriów rekrutacji opisanych w p. III.  i dokona uzupełnienia list kandydatów przyjętych do szkoły o liczbę wolnych miejsc, podając do publicznej wiadomości kompletne listy uczniów oddziałów klas pierwszych uzupełnione o uczniów w postępowaniu uzupełniającym.

Jeżeli w wyniku dodatkowej rekrutacji nie zostanie wyczerpany limit miejsc o przyjęciu doszkoły decyduje dyrektor szkoły według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc, jednak nie dłużej niż do 31 sierpnia. 2018 r.

 

 

 

 

 

 

 


Przetłumacz stronę

Aktualna godzina
BIP i ePUAP
Losowa fotografia
Ostatnio dodane informacje
Wyniki konkursu KREA... 03.02.2019 11:37:08
Rzemiosło tematem pr... 02.02.2019 19:58:17
Konkurs STOP MOWIE N... 24.01.2019 22:06:16
Konferencja naukowa ... 09.01.2019 19:00:00
Razem na święta 03.01.2019 17:00:00
Międzyszkolny konkur... 18.12.2018 12:54:29
Nabór na szkolenia 14 16.12.2018 13:32:21
Najnowsze artykuły
Pomoc dla osób niepe...
Technik chłodnictwa ...
BS I st. - Fryzjer
Technik przemysłu mody
Technik usług fryzje...
Branżowa Szkoła I st...
Cukiernik
Odwiedziny gości
Dziś:189
Wczoraj:426
W tym tygodniu:3,105
W tym miesiącu:8,055
W tym roku:20,594
Wszystkich:1,902,463